ALGEMENE VOORWAARDEN ELAN4YOU

1. Definities
Elan4You is een zelfstandige organisatie met als kern het geven van training, coaching, consultancy. In deze algemene voorwaarden wordt onder Elan4You de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van trainingen (hieronder tevens begrepen: cursussen, coaching en/of consultancy). De opdrachtgever is eenieder die met Elan4You een overeenkomst aangaat tot het geven van trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten. De deelnemer is eenieder die op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Elan4You enige training, coaching of consultancy van Elan4You volgt. Een bedrijfstraining is een training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt. Een open training is een training waarvoor eenieder kan inschrijven, uiteraard totdat het door Elan4You te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

2. Toepasselijkheid
Een door Elan4You uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. Elan4You is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt. De opdrachtgever stemt ermee in dat Elan4You de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3 TRAININGEN

3.1. Gedragsregels
a) Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.
b) Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.
c) De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende training.
d) Elan4You kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.

3.2. Keuze van het conferentieoord
a) Om goede resultaten te bereiken moet het conferentieoord voldoen aan door Elan4You gestelde eisen.
b) Voor branche- en bedrijfstrainingen wordt in onderling overleg een geschikt conferentieoord gereserveerd.
c) Het wijzigen van conferentieoord kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

3.3. Prijzen
Voor alle diensten en trainingen van Elan4You worden de prijzen in rekening gebracht conform de door Elan4You verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

3.4. Accommodatie- en verblijfskosten
De kosten van de accommodatie waar trainingen van Elan4You plaatsvinden, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer van Elan4You, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

3.5. Betalingsvoorwaarden
a) Elan4You zal steeds voorafgaand aan het geven van de training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.
b) Alle facturen van Elan4You zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van Elan4You. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Elan4You ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.
c) Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door Elan4You noodzakelijk is.
d) Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, heeft Elan4You het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Elan4You te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra Elan4You als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 160,00 bedragen, onverminderd het recht van Elan4You om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.
e) Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van Elan4You per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van Elan4You op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
f) Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van Elan4You op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

3.6. Annulering
Indien de opdrachtgever de training annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden Elan4You alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu Elan4You over het algemeen de bij Elan4You gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

3.7. Annulering bij overmacht
Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt Elan4You echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande training deel te nemen aan een zelfde training, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met Elan4You een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfstraining, voor zover Elan4You een dergelijke datum beschikbaar heeft. In dit geval zal de opdrachtgever boven het bedrag van het oorspronkelijke honorarium aan Elan4You een vergoeding verschuldigd zijn ad: – bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. – bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. – bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. – bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.

3.8. Annulering van nader in te vullen trainingen
Indien een opdrachtgever met Elan4You overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen aangezien Elan4You over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

3.9. Gedeeltelijke deelname
a) Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainings- en verblijfkosten verschuldigd.
b) Indien een deelnemer aan een open training deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de training voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd. In overleg met Elan4You en uitsluitend tegen een door Elan4You op te geven vergoeding, kan de deelnemer aan een vervangende training, indien beschikbaar, of, indien van toepassing, aan een deel daarvan deelnemen. De vergoeding voornoemd komt ten laste van de opdrachtgever.

3.10. Aansprakelijkheid
a. Elan4You zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Elan4You opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Elan4You geleverde dienst.
b) De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan Elan4You ter beschikking gestelde gegevens. Elan4You is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
c) Elan4You is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een aan Elan4You toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
d) De maximale aansprakelijkheid van Elan4You is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van Elan4You in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van Elan4You. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door Elan4You verleende crediteringen.
e) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij Elan4You heeft gemeld.

3.11. Verjaring
Elke vordering op Elan4You verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

3.12. Werkmateriaal
a) De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de training die opdrachtgever afneemt.
b) Het dupliceren en vermenigvuldigen van het trainingsmateriaal, en van alle in het kader van de training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Elan4You; Elan4You behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar trainings-materialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c .q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,00 aan Elan4You waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

3.13. Geheimhouding
Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen Elan4You en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan Elan4You verbonden trainers en partners hebben zich tot geheimhouding verplicht.

3.14. Geschillen
a) Alle geschillen tussen Elan4You en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Op alle overeenkomsten met Elan4You is steeds Nederlands recht van toepassing.
b) Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van Elan4You van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van Elan4You steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

3.15. Conversie
Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Elan4You gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

3.16. Partners en zelfstandige trainers
Partners, eventueel opgeschakelde zelfstandige trainers en overige derden die onder de handelsnaam Elan4You werkzaam zijn, dienen zich te houden aan de gedragsregels van Elan4You, de partnerovereenkomst die wordt gesloten en deze algemene voorwaarden. Het is partners en zelfstandige trainers die werkzaam zijn onder de verantwoording van Elan4You verboden om zelfstandig zaken te doen met klanten van Elan4You. Indien de partner en/of zelfstandige trainer in strijd handelt met dit artikel is deze, c .q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,00 aan Elan4You waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade

4. RECRUITMENT

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte en Trainingen bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van Elan4You die betrekking hebben op Recruitment werkzaamheden.

4.1. Opdracht

a) Elan4You zal de betreffende vacature van Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen. Bijvoorbeeld wat de inhoud van de functie is, wat het profiel van de gewenste Kandidaat is (met inbegrip van kennis en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd.

b) Elan4You zal zich ervoor inspannen een of meer Kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. Elan4You schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Elan4You om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.

c) Elan4You is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. Elan4You gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Elan4You gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in.

d) Elan4You is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

e) Indien Elan4You kandidaten voorstelt bij Opdrachtgever (hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, hetzij mondeling) en Opdrachtgever besluit deze kandidaten niet op te nemen in de procedure, is het Opdrachtgever naderhand niet toegestaan op eigen initiatief deze kandidaten zelfstandig te benaderen. Mocht Opdrachtgever dit onverhoopt toch doen en de betreffende kandidaten worden aangenomen, is Elan4You gemachtigd om alsnog de overeengekomen Plaatsingsfee in rekening te brengen. Opdrachtgever dient deze factuur alsnog te voldoen.

4.2. Kosten / Fee

De door Opdrachtgever aan Elan4You verschuldigde kosten van een Recruitmentprocedure worden vooraf schriftelijk vastgelegd en in rekening gebracht conform de door Elan4You verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld. Elan4You verstuurd een factuur aan Opdrachtgever na ondertekening van contract tussen Opdrachtgever en Kandidaat. Elan4You hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

4.3. Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat binnen één maand na aanvang wordt beëindigd door Opdrachtgever of Kandidaat zal Elan4You zonder extra kosten te berekenen een andere Kandidaat zoeken, mits:

a) Opdrachtgever binnen zeven dagen na beëindiging door de Kandidaat Elan4You hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en;

b) De beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever, en;

c) De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd, en;

d) De beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname, en;

e) Opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen richting Elan4You voldaan heeft, en;

f) De voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden staan door Opdrachtgever zijn nagekomen.

Ons team van specialisten staat voor u klaar

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel

null

ERVARINGEN

null

INSPIRATIE

null

CONTACT